Ceny wywozu śmieci wzrosną.

Od 1 stycznia 2017 roku podwyższone zostaną stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w mieście. Uchwałę w tej sprawie podjęli radni Miasta Rybnika na sesji 17 listopada. Zgodnie z przyjętą uchwałą, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość będzie wynosić 11 zł miesięcznie (obecnie 9 zł). W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka opłaty wynosić będzie 25 zł miesięcznie (obecnie 15 zł). Stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (uzależnione są od wielkości pojemnika na odpady) wzrosną o 30%. Podstawą do podwyższenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stała się analiza dochodów i wydatków przewidzianych na rok 2017, w kontekście rozstrzygniętego przetargu na świadczenie usług w zakresie „Odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika”. W postępowaniu ofertę złożył jeden wykonawca, tj. Konsorcjum w składzie: Eko M. Golik, J. Konsek, A. Serwotka Spółka Jawna – lider konsorcjum i PST „TRANSGÓR” Spółka Akcyjna – konsorcjant. Oferta obejmuje kwotę 67 651 200 zł brutto na okres 36 miesięcy. Więcej informacji TUTAJ. Obecnie, na podstawie zaplanowanych dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, kwoty przewidziane w planie budżetu na rok 2016 r. pokrywają faktyczne potrzeby systemu. Podwyżka opłaty w 2017 roku pozwoli Miastu uniknąć pokrywania deficytu związanego z realizacją zadania w nowych warunkach z dochodów bieżących kosztem innych sfer jak oświata, kultura, utrzymanie dróg itp. Wysokość stawek obliczono na podstawie danych z lat wcześniejszych oraz założenia ilości mogących powstać w 2017 r. odpadów. Uwzględniono w niej także konieczność pokrycia kosztów systemu wynikających z ustawy, które obejmują: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługę administracyjną systemu, edukację ekologiczną. Zgodnie z wyliczeniami wynikającymi z zapisów ustawy, opłata za odpady zbierane w sposób selektywny nie może przekroczyć 27,72 zł. Kwota przyjęta uchwałą w Rybniku wynosi 11 zł, co stanowi 39,7% maksymalnej stawki. Na ulgę w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 zł na członka rodziny będą mogły liczyć rodziny wielodzietne uczestniczące w programie Duża Rodzina. Warunkiem skorzystania z dopłaty będzie jednak niezaleganie z płatnościami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dopłata nie będzie przysługiwała rodzinom wielodzietnym mającym przyznane dodatki mieszkaniowe, ani zawodowym rodzinom zastępczym. Warto dodać, że segregację odpadów deklaruje 99% właścicieli nieruchomości, a 1 % nie segreguje odpadów, płacąc podwyższone opłaty. Opłaty powinny stanowić mechanizm motywujący mieszkańców do zbierania odpadów w sposób selektywny oraz do zwiększenia efektywności systemu ze względu na ustawowo określone poziomy odzysku, w związku z czym wskazane jest większe zróżnicowanie stawek opłat za odpady zbierane w sposób nieselektywny. Nieosiągnięcie wymaganych prawem poziomów odzysku skutkować będzie karami nałożonymi na Miasto, czyli w konsekwencji na wszystkich mieszkańców naszego Miasta.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Franciszkanie na Smolnej