sobota, 24 grudnia 2016

Ogłoszenie Rada Dzielnicy Smolna

Do mieszkańców Dzielnicy Smolna

Uprzejmie informuję, że wyznaczone zostały przez Urząd Miasta dodatkowe terminy odbiorów zmieszanych odpadów komunalnych w dzielnicy Smolna. Proszę o przekazanie poniższych ulic (sąsiadom) informacji o dodatkowym odbiorze odpadów.

27.12.2016 - Popiełuszki, Szkolna, Sławików, Targowa

28.12.2016 - Grunwaldzka, Krzyżowa, Szczęść Boże, Św. Jadwigi

29.12.2016 - Kilińskiego, Rolnicza, Łanowa, Zamysłowska.

30.12.2016 - Gen. Hallera, Smolna, Gwarków Łąkowa.                      Przewodniczący Rady Dzielnicy Smolna

środa, 21 grudnia 2016Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Rada Dzielnicy Smolna pragnie złożyć wszystkim mieszkańcom najserdeczniejsze życzenia. W tym wyjątkowym, długo wyczekiwanym czasie życzymy dużo zdrowia, wielu powodów do radości. Niech będzie to czas pełen miłości, spędzony w gronie rodziny i przyjaciół. Wesołych Świąt
niedziela, 20 listopada 2016

Ceny wywozu śmieci wzrosną.

Od 1 stycznia 2017 roku podwyższone zostaną stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w mieście. Uchwałę w tej sprawie podjęli radni Miasta Rybnika na sesji 17 listopada. Zgodnie z przyjętą uchwałą, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość będzie wynosić 11 zł miesięcznie (obecnie 9 zł). W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka opłaty wynosić będzie 25 zł miesięcznie (obecnie 15 zł). Stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (uzależnione są od wielkości pojemnika na odpady) wzrosną o 30%. Podstawą do podwyższenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stała się analiza dochodów i wydatków przewidzianych na rok 2017, w kontekście rozstrzygniętego przetargu na świadczenie usług w zakresie „Odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika”. W postępowaniu ofertę złożył jeden wykonawca, tj. Konsorcjum w składzie: Eko M. Golik, J. Konsek, A. Serwotka Spółka Jawna – lider konsorcjum i PST „TRANSGÓR” Spółka Akcyjna – konsorcjant. Oferta obejmuje kwotę 67 651 200 zł brutto na okres 36 miesięcy. Więcej informacji TUTAJ. Obecnie, na podstawie zaplanowanych dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, kwoty przewidziane w planie budżetu na rok 2016 r. pokrywają faktyczne potrzeby systemu. Podwyżka opłaty w 2017 roku pozwoli Miastu uniknąć pokrywania deficytu związanego z realizacją zadania w nowych warunkach z dochodów bieżących kosztem innych sfer jak oświata, kultura, utrzymanie dróg itp. Wysokość stawek obliczono na podstawie danych z lat wcześniejszych oraz założenia ilości mogących powstać w 2017 r. odpadów. Uwzględniono w niej także konieczność pokrycia kosztów systemu wynikających z ustawy, które obejmują: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługę administracyjną systemu, edukację ekologiczną. Zgodnie z wyliczeniami wynikającymi z zapisów ustawy, opłata za odpady zbierane w sposób selektywny nie może przekroczyć 27,72 zł. Kwota przyjęta uchwałą w Rybniku wynosi 11 zł, co stanowi 39,7% maksymalnej stawki. Na ulgę w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 zł na członka rodziny będą mogły liczyć rodziny wielodzietne uczestniczące w programie Duża Rodzina. Warunkiem skorzystania z dopłaty będzie jednak niezaleganie z płatnościami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dopłata nie będzie przysługiwała rodzinom wielodzietnym mającym przyznane dodatki mieszkaniowe, ani zawodowym rodzinom zastępczym. Warto dodać, że segregację odpadów deklaruje 99% właścicieli nieruchomości, a 1 % nie segreguje odpadów, płacąc podwyższone opłaty. Opłaty powinny stanowić mechanizm motywujący mieszkańców do zbierania odpadów w sposób selektywny oraz do zwiększenia efektywności systemu ze względu na ustawowo określone poziomy odzysku, w związku z czym wskazane jest większe zróżnicowanie stawek opłat za odpady zbierane w sposób nieselektywny. Nieosiągnięcie wymaganych prawem poziomów odzysku skutkować będzie karami nałożonymi na Miasto, czyli w konsekwencji na wszystkich mieszkańców naszego Miasta.

Sesja Rady Miasta o podatkach

Radni Miasta Rybnika przyjęli stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych na 2017 rok. Wysokość stawek podatku od nieruchomości określa rada gminy w drodze uchwały, a przyjęte stawki nie mogą przekroczyć górnych granic określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Uchwalone na 2017 rok stawki w większości pozostają na poziomie przyjętym w 2016 roku. Obniżeniu uległy stawki podatków: od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – o 20 groszy, do 22,66 zł, od budynków pozostałych (w tym garaży poza budynkami mieszkalnymi) – o 6 groszy, do 7,62 zł, od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – o 4 grosze, do 4,61 zł, od gruntów pod wodami jezior i zbiorników sztucznych – o 4 grosze, do 4,54 zł. Obniżka wynika z konieczności dostosowania stawek obowiązujących w Mieście do stawek ustawowych. W 2017 roku następujące stawki w podatku od nieruchomości będą niższe od górnych stawek ustawowych: grunty pozostałe - o 2 grosze (0,45 zł), w tym grunty rekreacyjno-wypoczynkowe – o 17 groszy (0,30 zł) , budynki mieszkalne i ich części – o 2 grosze (0,73 zł), budynki zajęte na obrót materiałem siewnym – o 3 grosze (10,56 zł), budynki gospodarcze – o 1,77 zł (5,85 zł). Poniżej maksymalnych stawek ustawowych i w wysokości takiej jak w roku 2016 uchwalono stawki podatku od środków transportowych na rok 2017. Ma to na celu utrzymanie korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. W załączniku wykaz stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych w roku 2016 i na rok 2017, z uwzględnieniem stawek maksymalnych podanych w obwieszczeniu Ministerstwa Finansów.

Turniej Skata Sportowego na Smolnej!

Rada Dzielnicy Smolna serdecznie zaprasza na turniej Skata Sportowego o Puchar Dzielnicy Smolna. Zawody odbędą się 25.11.2016 roku w pubie "Bar pod 37" znajdującym się na osiedlu Kilińskiego. Zapisy rozpoczynają się od godziny 16:00 Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Serdecznie zapraszamy.