w Rybniku powstanie park kulturowy

Rada Miasta Rybnika na sesji w dniu 17 grudnia 2015 roku podjęła uchwałę nr 258/XVI/2015 w sprawie ogłoszenia o podjęciu prac nad utworzeniem parku kulturowego w obszarze śródmieścia Miasta Rybnika.
Czym jest taki park i jakich zmian możemy się w związku z tym spodziewać?

Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w uzasadnieniu do uchwały:

Utworzenie parku kulturowego w obszarze śródmieścia miasta Rybnika ma na celu wzmocnienie skuteczności ochrony i udostępniania walorów jego krajobrazu kulturowego i zabytków, znajdujących się na jego terenie w tym ochrony przyrody oraz harmonizowania współczesnych i przyszłych zmian tego obszaru związanych z procesami urbanizacyjnymi.
I dalej:
[…] na terenie parku kulturowego lub jego części mogą być ustanowione zakazy i ograniczenia dotyczące:
  1. prowadzenia robót budowlanych oraz działalności przemysłowej, rolniczej, hodowlanej, handlowej lub usługowej;
  2. zmiany sposobu korzystania z zabytków nieruchomych,
  3. umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną parku kulturowego, z wyjątkiem znaków drogowych i znaków związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego,
  4. zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury,
  5. składowania lub magazynowania odpadów.
Utworzenie parku kulturowego podniesie standard przestrzeni w śródmieściu dzięki czemu zwiększy się prestiż prowadzenia działalności gospodarczej i życia w tej okolicy.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące projektu uchwały o utworzeniu parku kulturowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika przy ulicy Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik lub pocztą na jego adres od dnia 24 grudnia 2015 r. do dnia 29 stycznia 2016 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Franciszkanie na Smolnej