nowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Grabowni

Od 4 stycznia do 6 lutego br. w Urzędzie Miasta Rybnika wyłożony jest do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika – obszar oznaczony symbolem MPZP 12 (dzielnica Grabownia) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Szczegóły na ten temat zawiera pismo, które wpłynęło do Rady Dzielnicy oraz ogłoszenie urzędowe z 23 grudnia br.